תנאי שימוש - Practi WL

האתר והמערכת Practi WL (להלן: "המערכת"), מנוהלים ומופעלים על ידי חברת סימבהמבילי בע"מ (להלן: "Practi" או "פרקטי"). תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את אופן השימוש במערכת ובשירותים הזמינים באמצעותה (להלן: "השירותים").

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך מיועדים לכל אדם המשתמש במערכת ו/או בשירותים, נשים וגברים כאחד. המונח "משתמש/ים" או "אתה" בתנאי שימוש אלה מתייחס לכל משתמש במערכת ו/או בשירותים או כל הורה או אפוטרופוס של כל קטין, שמאשר לקטין להשתמש במערכת ו/או בשירותים ואשר הינו אחראי על מעשיו ושימושו של הקטין במערכת. אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר.

על מנת להשתמש במערכת תתבקש לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, אשר מסדירה את האיסוף, העיבוד וההעברה של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידי פרקטי. פרקטי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה בתוקף מיום פרסום תנאי השימוש המעודכנים במערכת. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש במערכת או בשירותים לכל מטרה

שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי פרקטי.

שירותים -

אתה רשאי להשתמש במערכת ובשירותים בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש. פרקטי שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את המערכת ו/או השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. פרקטי אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משינויים כלשהם, השעיה או ביטול המערכת ו/או השירותים.

השימוש במערכת ו/או בשירותים והגישה אליהם בטלים ומבוטלים ככל ששימוש או גישה להן אסורה לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. הנך מתחייב כי: (א) כל מידע אשר נמסר בתהליך הרישום הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ב) תשמור על דיוק ואמיתות מידע זה; (ג) הנך בן שמונה עשרה (18) שנים ומעלה, או לחילופין, קיבלת אישור מהורה ו/או אפוטרופוס להשתמש במערכת ו/או בשירותים, ואתה כשיר לערוך חוזה מחייב; (ד) השימוש שלך במערכת ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ה) כל שימוש שלך במערכת ו/או בשירותים יהיה בהתאם לכל דין.

שימוש בשירותים-

בכפוף לתנאי השימוש, כחלק מהשירותים תוכל, באמצעות המערכת, לבצע חיפוש ולהזמין מקום במגוון מסעדות, אתרים ובתי עסק (להלן: "בתי העסק"), להזמין משלוחי מזון (להלן: "משלוח" ו"מוצרים", בהתאמה) או לתאם איסוף עצמי (להלן: "איסוף עצמי") מבתי העסק. כמו כן, תוכל לצפות בתפריטי המסעדות של בתי העסק (ככל שיהיו). השירותים עשויים לכלול שירותים נוספים (כגון מעקב אחרי משלוח ומערכת משוב/בקורת). השימוש בשירותים נוספים אלו נתון לשיקולך.

הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שפרקטי אינה מוכרת, מנהלת, מפקחת ו/או מספקת אף אחד מהשירותים המוצעים על ידי בתי העסק במערכת. פרקטי מעמידה לרשותך פלטפורמה בה הנך יכול להזמין מקום ישיבה בבית עסק מזון ו/או מוצרים אחרים ו/או משלוח, ולשלם עבור מוצרים ו/או שירותים ולתאם משלוח או איסוף עצמי מול בית העסק הרלוונטי. כל הזמנה, משלוח או איסוף עצמי יתואמו בינך לבין בית העסק הרלוונטי. פרקטי אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לשירותים ו/או לזמינותם לרבות, מחירם, תשלומים עבורם, איכותם, אספקתם ו/או משלוחם אשר טופלו על ידי בית העסק ו/או באמצעות עובדיו, בכלל זה כל התנהגות ו/או התנהלות של כל עובד, מנהל ו/או ספק שירות של בתי העסק כתוצאה ו/או כל הנובע מהאמור לעיל.

מחירים ותשלומים -

פרקטי מציגה מחירים של מוצרים ושירותים שונים ואת מחירי דמי המשלוח, כפי שהתקבלו מבתי עסק. פרקטי אינה מתחייבת לכך שהמחירים שמוצגים במערכת ישקפו בהכרח את מחיר המוצר כפי שיימכר בפועל על ידי בית העסק וייתכן שמוצרים יימכרו במחירים נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים במערכת. כל המחירים המוצגים במערכת כוללים מע"מ (בכפוף לשינוי במיסים אלה). חיובים נוספים, לרבות מחיר משלוח, יחויבו בנוסף למחירי המוצרים ו/או השירותים המוצגים במערכת. פרקטי לא תהא אחראית לטעויות, פערים ו/או אי דיוקים אשר יהיו בין המחירים המוצגים במערכת לבין המחיר אשר נגבה בפועל על ידי בית העסק ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המחירים המוצגים.

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של בית העסק, ובהתאם למפורט במערכת ו/או בהתאם למוסכם בינך לבין בית העסק, הנך רשאי לבחור בין ביצוע התשלום באמצעות המערכת או תשלום ישירות מול בית העסק.

ככל שבחרת לשלם באמצעות המערכת, כרטיס האשראי המשויך לחשבון המשתמש שלך יחויב עם השלמת ההזמנה. תשלומים אשר יבוצעו באמצעות שימוש בכרטיס אשראי אשר מספרו שגוי או הינו פג תוקף או אשר סכום החיוב חורג ממסגרת האשראי המאושרת בו, לא יתקבלו, ופרקטי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להגביל את חשבונך בעקבות כך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובמקרה בו תשלום כאמור בוצע, פרקטי שומרת לעצמה את הזכות לגבות כל תשלום או עמלה אשר לא התקבלו במלואם או בחלקם. בנוסף, אתה תשלם לפרקטי כל עלות אשר נגרמה לפרקטי כחלק ממאמצי הגבייה ממך עבור תשלומים שלא התקבלו, לרבות, שכר טרחת עורך דין ועלויות גבייה. עסקה לא תושלם כל זמן שלא התקבל התשלום במלואו וקיבלת אישור הזמנה באמצעות המערכת.
ככל שתשלום יתבצע ישירות מול בית העסק, האחריות לגביית מע"מ והבהרת החיוב בהם למשתמש, ככל שיש צורך בכך, מוטלת על בית העסק באופן בלעדי. פרקטי לא תהא אחראית לחישוב ו/או גביית תשלומי מע"מ כאמור.

מינימום למשלוח, ביטול הזמנות ותלונות -

פרקטי שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל משלוח במקרה בו ההזמנה אינה עומדת ברף סכום המינימום הנדרש למשלוח, בהתאם לדרישות בית העסק הרלוונטי. רף המינימום הנדרש למשלוח עשוי להופיע בעמוד של בית העסק הרלוונטי. בכל מקרה בו בית העסק ביטל הזמנה אשר החיוב עבורה התבצע מראש, בית העסק יזכה אותך, בכפוף לתנאים ומדיניות בית העסק הרלוונטי ואופן התשלום. אלא אם נקבע אחרת במפורש בתנאי השימוש, פרקטי לא תיתן כל החזר עבור שירותים ו/או רכישות אשר התבצעו באמצעות המערכת.

פרקטי אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על ידיך בעת ביצוע ההזמנה ו/או לגבי פרטים שלא נקלטו במערכת המחשב שלנו ולכל נזק, חיסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם ביצוע משלוח ו/או הזמנה.
בכל תלונה או בקשה המתייחסת לפעילות המערכת ו/או השירותים, נא צור עמנו קשר בכתובת _________________ פרקטי תפעיל אמצעים סבירים ומקובלים העומדים לרשותה, על מנת לוודא כי תלונתך מטופלת בהתאם. בכל תלונה או בקשה הנוגעת לשירותים אשר סופקו על ידי בית העסק, נא צור קשר ישירות עם בית העסק הרלוונטי.

רישום חשבון -

תוכל להשתמש בשירותים כמשתמש רשום או ללא רישום, אולם, ישנם שירותים מסוימים אשר לא תוכל לעשות בהם שימוש ללא רישום. כדי להירשם תתבקש לספק לפרקטי מספר פרטים אודותיך כולל פרטי כרטיס האשראי אשר נעביר לסולק צד שלישי עם קבלת תשלום עבור המוצרים. אנו עשויים לשנות את אופן הרישום לפי שיקול דעתנו. כלל שיהיה לך חשבון רשום, הנך מתחייב: (א) כי ידוע לך שאתה אחראי באופן מלא לשמירת הסיסמה; ו - (ב) להודיע לפרקטי באופן מידי על כל שימוש שאינו מורשה בחשבון או בסיסמה.

אתה אחראי באופן בלעדי ומלא על ביטחון המחשב ו/או טלפון הנייד ו/או כל מכשיר אחר שלך ועל הפעילות בחשבון שלך, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידיך. פרקטי לא תישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמה שלך. אתה מתחייב לשפות ולפצות את פרקטי בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליה, אלא אם כן הודעת לפרקטי בכתובת _____________________ על שימוש ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך ועל כך שאתה דורש את חסימתו. פרקטי רשאית לסרב לאפשר לך להירשם למערכת ו/או השירותים ו/או לבטל את חשבונך, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ביטול חשבון -
הנך מאשר כי ידוע לך כי פרקטי יכולה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי להודיע על כך, לחסום את גישתך לחשבון שלך ולהסיר כל תוכן הקשור אליו. סיבות לחסימה כאמור יכולות להיות: (1) הפרה של תנאי השימוש; (2) תקופה ארוכה של חוסר פעילות; (3) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; (4) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לאתוס של הקהילה שלנו או לעניינינו העסקיים; (5) ניסיון זדוני לפגוע במהלך העסקי של פרקטי באמצעות ביקורות ו/או פרסומים שליליים; (6) ביצוע תשלום נכשל ו/או נדחה בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו. עם השעיית או ביטול חשבונך, לא תהיה לא כל גישה לכל תוכן אשר היה זמין לך באמצעות חשבונך ואינך רשאי להירשם מחדש ללא אישור מפורש מפרקטי.

אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה במערכת ו/או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על חבותיך כלפינו תחת תנאי השימוש (לרבות זכויות, שיפוי וכל המצגים שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

הנך רשאי לבקש שנסגור את חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת: ______________________. נסגור את חשבונך בהקדם האפשרי לאחר קבלת בקשתך. מדיניות הפרטיות מסדירה את אופן הטיפול במידע שלך ו/או כל תוכן משתמש (כהגדרתו להלן) לאחר סגירת חשבונך.

תוכן -

סוגים שונים של תוכן עשויים להיות זמינים לך באמצעות המערכת ו/או השירותים לרבות תמונות, קטעי וידאו, תפריטים, תמחור, תיאורים, מידע, המלצות וכל חומר אחר הקשור ו/או הנובע מהמוזכר לעיל. המערכת ו/או השירותים עשויים לאפשר לך להוסיף תוכן ו/או נתונים מסוימים, לרבות משוב ו/או דירוג של בתי העסק ו/או השירותים המוצעים, המלצות, בקשות ו/או הצעות לשיפור (להלן: "תוכן המשתמש"). כל תוכן המוצג ו/או שיתווסף למערכת ו/או לשירותים על ידי פרקטי או המשתמשים (לרבות תוכן משתמש) יכונה יחד "תוכן".

הנך אחראי באופן בלעדי לכל תוכן משתמש אשר הנך מעלה. הנך מצהיר ומתחייב שתוכן המשתמש עומד בכל הוראות החוק, שאתה מחזיק בכל הזכויות הנדרשות בכדי להעלות את תוכן המשתמש למערכת ו/או לשירותים, וכי תוכן המשתמש אינו מפר (או מוביל להפרה של) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות לפרסום, זכות לפרטיות ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי. איננו מתחייבים לקבל, להציג, לסקר או לתחזק כל תוכן משתמש. ככל שהנך מעלה תוכן משתמש אשר מוגדר כמידע רגיש ו/או כפוף לתקנות רגולטוריות מיוחדות ו/או הגנות ייחודיות בחוק, מוטלת עליך החובה לקבל את הסכמתו המפורשת של נושא המידע, בהתאם לחוק, לספק לפרקטי מידע זה. יתר על כן, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר ולמחוק לצמיתות, מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מראש, כל תוכן, לרבות תוכן משתמש שהועלה או שונה על ידיך. אנחנו לא מקדמים כל תוכן, דעה, או המלצה, המבוטאים על ידי משתמש כזה או אחר, ואנחנו מסירים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לתוכן, לרבות, ללא הגבלה, תוכן המשתמש.

פרקטי רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנטר תוכן משתמש על מנת לאתר התנהגות בלתי הולמת או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים. עם זאת, פרקטי אינה מחויבת לעקוב אחרי תכני המשתמש או אופן השימוש של המשתמש במערכת ו/או בשירותים. פרקטי שומרת לעצמה את הזכות להתייחס לכל תוכן משתמש כתוכן אשר הועלה ביוזמת המשתמש וככזה נתון לאחריותו הבלעדית של המשתמש הרלוונטי. על כן, פרקטי לא תממש את זכות הניטור השמורה לה ביחס לתוכן משתמש כאמור, אלא אם כן הפרות ו/או חריגות ביחס לתוכן משתמש כאמור הובאו לידיעתה באופן יזום. לפרקטי יש זכות לערוך, למחוק, לעוות, לשנות או להעביר תוכן משתמש מהמערכת ו/או השירותים או לסרב לשדר, לשלוח באמצעיים אלקטרוני, להפיץ, או לפרסם כל תוכן משתמש (לרבות האפשרות שלא לאפשר למשתמש לפרסם או להפיץ תוכן משתמש באמצעות צד שלישי), ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת. פרקטי רשאית להגביל את השימוש במערכת ו/או בשירותים אם לפי שיקול דעתה השימוש כאמור או תכני המשתמש מפרים אלו מהתחייבויות המשתמש על פי תנאי השימוש.

כל תמונה, תיאור או הצגה של מוצר או שירות הכלולים במערכת ו/או בשירותים, הינם לצרכים כלליים ונועדו לדמות למשתמש את השירות המבוקש ו/או לצורכי המחשה בלבד. תוכן אשר זמין עבורך באמצעות המערכת ו/או השירותים מתקבל ממקורות שונים. פרקטי אינה אחראית באופן ישיר או עקיף על הדיוק, נכונות, התועלת, הבטיחות או זכויות קניין הרוחני הקשורות בתוכן. אף על פי שמשתמשי השירותים מחויבים להסכים לתנאי השימוש, צדדים שלישיים המבצעים שימוש במערכת ו/או בשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים) עשויים לפרסמם או להעביר חומרים פוגעניים או מגונים, אליהם הנך עלול להיחשף באופן בלתי רצוני. הנך מוותר בזאת על כל זכות או סעד משפטי או סעד מכוח כל דין הנוגע לך או אשר עשוי לעמוד לזכותך בהקשר עם האמור לעיל. אנו מסירים כל אחריות הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת הפעולה, או מחדל של משתמשים או צדדים שלישיים (לרבות משתמשים לא מורשים), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירות או בכל דרך אחרת.

מגבלות תוכן משתמש -

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב שלא לשלוח, לפרסם או להעלות תוכן משתמש אשר: (א) מפר זכויות חוקיות של צדדים שלישיים באופן בלתי חוקי, לרבות דברי נאצה, תוכן פוגעני, מאיים, וטורדני, תוכן אשר פוגע בזכות לפרטיות, נועד למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגע בפעילות המערכת ו/או השירותים; (ב) מפר (או עשוי להפר) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית או כל זכות אחרת של צד שלישי; (ג) מהווה (או שאתה מאמין או סביר להניח כי הוא מהווה) תוכן שהוא או שכרוך בו חומר שהוא בלתי חוקי, מזויף, גנוב, פיראטי, בלתי מורשה, או מקדם כל פעולה בלתי חוקית, בלתי מורשית או אלימה; (ד) אינו עומד בכל החוקים, הכללים או התקנות הרלוונטיים; (ה) מכיל מידע מטעה, מסולף או מצג שווא העלול לפגוע בפרקטי או בכל צד שלישי; (ו) יוצר עומס חריג באופן בלתי סביר או לא פרופורציונלי על התשתית של פרקטי; או (ז) מפרסם, מאחסן, מעבד, מציע או משדל לאחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, או שידוע לך כי הוא מכיל קישורים למפורט להלן, או מוביל למקומות שמכילים קישורים למפורט להלן: (1) חומר שהוא פוגעני (לרבות חומר המקדם או מאדיר שנאה, אלימות, קנאה או כל ישות (בעבר או בהווה) המקדמת חומר פוגעני כאמור או פריטים הקשורים עם ישות שכזו); (2) חומר גזעני, משמיץ, מטריד או מאיים; (3) פורנוגרפיה (כולל כל חומר גס וכל דבר המתאר ילדים במצבים של רמיזות מיניות, בין אם מתאר ילדים אמתיים ובין אם לאו), או שעלול להזיק לקטין; (4) כל וירוס, סוס טרויאני או כל רכיב מזיק או משבש או (5) כל חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, דורש התערבות מכוח אחריות אזרחית, מפר כל חוק או תקנה או שאינו הולם בצורה כזו או אחרת.

מגבלות שימוש -למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, המשתמש לא יבצע ולא יאשר ו/או יאפשר לכל צד שלישי לבצע שינויים במערכת ו/או השירותים. המשתמש מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) ישנה, יערוך, יעתיק, ישאב מידע, יתאים, ייתן רישיון משנה, יתרגם, ימכור, יבצע פעולות של הנדסה חוזרת, יפרק או ירכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את המערכת, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירותים; (2) ינסה לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת המערכת ו/או השירותים  או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן משתמש; (3) יציב את המערכת, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת אתר אחר או כחלק מאתר אחר ו/או יעשה כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של פרקטי; (4) ישתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע במערכת או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד במערכת; (5) יתחזה לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג פרקטי ו/או ימסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או יעלה למערכת, יעביר, ישלח או ישדר כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו או יעשה שימוש בחשבון או סיסמה של משתמש אחר מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב; (6) יאסוף או יאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או יפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי המערכת ו/או למשתמשים במערכת ו/או השירות, או (7) יעשה כל שימוש במערכת ו/או השירותים באופן שאינו מאושר על פי תנאי שימוש אלו.

קניין רוחני -

המערכת, השירותים, כל הנתונים והמידע הזמין במערכת ו/או באמצעות השירותים, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים האחרים שהמערכת ו/או השירותים, הם רכושה הבלעדי של פרקטי או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לפרקטי להשתמש בהם ואין לראות במידע או בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של פרקטי או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים במערכת וברעיון העומד ביסוד המערכת ו/או השירותים, לרבות סימניה המסחריים, עיצוב המערכת, וכן בכל פעולה אחרת במערכת ו/או בשירותים הייחודים והבלעדיים לפרקטי, שמורים לפרקטי. אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא במערכת או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של פרקטי. כמו כן, אין להכניס במערכת ו/או בשירותים שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן המערכת ו/או השירותים בלא קבלת הסכמתה של פרקטי מראש ובכתב. פרסומת המוצגת במערכת מטעם גורם שאינו פרקטי הינה קניינו של המפרסם ואין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

תוכן המשתמש שלך הינו רכושך הבלעדי וכל זכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמש שלך. על ידי הזנה, שליחה או פרסום של תוכן משתמש כלשהו במערכת, אתה מעניק לפרקטי רישיון עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי וניתן להעברה להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, להכין עבודות נגזרות, להציג, ולפרסם את תוכן המשתמש על, באמצעות או בקשר עם המערכת ו/או השירותים.

הגבלת אחריות -

הנך מתחייב ומצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים, כי השימוש במערכת ו/או בשירותים הינו על אחריותך בלבד. השימוש במערכת, בשירותים ו/או בתכנים ניתן לך כמות שהיא (AS IS) בהתאם להחלטת פרקטי ובלי אחריות מכל סוג שהוא.

לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פרקטי ביחס לתנאי שימוש אלה ו/או בגין המערכת ו/או השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. כל הסתמכות על התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, העמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של המערכת, התוכן ו/או השירותים וכל המידע הזמין באמצעותם או שהמערכת, התוכן ו/או השירותים יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה.

הצבת מידע מסחרי ו/או מידע על בתי עסק ו/או מידע פרסומי במערכת נועד לספק אינפורמציה בלבד ולא תתפרש כהצעה של המערכת להשתמש ו/או המלצה, ו/או עידוד, ו/או הסכמה, ו/או הבעת תמיכה, ו/או חוות דעת מקצועית, ו/או מתן חסות של פרקטי ו/או המערכת לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים במערכת, אם וככל שיהיו. בעצם פרסום התכנים פרקטי אינה מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, קישורים, שירותים, ומוצרים המוצגים במערכת. כל עצה או מידע הנמסרים בעל פה או בכתב, שתקבל מפרקטי לא ייצר כל אחריות לפרקטי, מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאי שימוש אלו. כל הסתמכות על המידע המוצג במערכת ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

פרקטי מסירה, באופן מפורש, כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או על פי חוק, ואינה מתחייבת שהמערכת ו/או השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות, ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות פרקטי או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל פרקטי או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי פרקטי בקשר לכך. הנך מודע לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

פרקטי, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, ישיר, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע מכל הנוגע לתנאי שימוש אלה, מהשימוש או מאי יכולת להשתמש במערכת ו/או בשירותים, בתוכן ו/או בכל הקשור אליהם, מרכישת טובין, מרכישת שירותים, מביצוע עסקה, כתוצאה משימוש לא מורשה במערכת, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידו, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים, זאת גם אם פרקטי קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. החבות הכוללת של פרקטי במסגרת כל תנאי מתנאי שימוש אלו לא תעלה על הסכום ששילמת לפרקטי עבור השימוש במערכת ו/או בשירותים בתקופה של ששה (6) חודשים לפני התביעה הרלוונטית. לכן, אם לא שילמת לפרקטי עבור השימוש במערכת ו/או השירותים, לא תהיה לפרקטי כל חבות כלפיך.

כל עסקה שתבצע בעקבות תכנים, מודעה או מידע המתפרסמים במערכת או באמצעות קישור (Link)  לאתר צד שלישי, לרבות האתרים האחרים, וכן כל רכישה או משלוח, בין שבאמצעות כרטיס אשראי, בין שבכרטיס הסדר, בין שבמזומן ובין שבכל אמצעי תשלום אחר, בהתאם למדיניות בית העסק, וכן כל תשלום דמי משלוח ו/או תשלום עבור רכישה ו/או סליקת כרטיסי אשראי, אינה כוללת את פרקטי כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין בית העסק הנוגע בדבר. מובהר בזאת כי פרקטי לא תישא בכל אחריות לשירותים ולמוצרים, לרבות טיב המוצרים ו/או השירותים, למשלוח, לתשלום ולהעברתו, לאחריות בגין אספקת המוצר ו/או אחריות לשלמותו תקינותו ותיקונו, ואלו יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין בית העסק או המפרסם הנוגע בדבר.

פרקטי לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין צדדים שונים בעסקה כאשר הצדדים אינם כוללים את פרקטי. במקרה בו פרקטי ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על פרקטי ו/או מי מטעמה.
מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך שימושך במערכת ו/או בשירותים, לרבות ומבלי להגביל, כל תוכן משתמש אשר תעלה למערכת. כל שימוש אשר נעשה על ידי פרקטי במידע האישי אשר התקבל במהלך שימושך במערכת ו/או בשירותים יהיה כפוף להוראות המפורטות במדינות בפרטיות. ידוע לך כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות ו/או מיקום, אתה מצהיר כי הנך מודע לסיכונים הכרוכים בכך ואתה פוטר את פרקטי מכל אחריות לכך.

שיפוי -

אתה מתחייב כי הנך אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש במערכת ו/או בשירותים ואתה מסכים לשפות את פרקטי, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה ולהגן עליהם בגין כל תביעה, טענה, דרישה הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג' כלשהו) כתוצאה מ: (א) הפרת תנאי שימוש אלה על ידיך או על ידי משתמש במחשב או מכשיר שלך או בחשבון שלך; (ב) כתוצאה מאופן השימוש או הניסיון להשתמש במערכת ו/או בשירותים; (ג) הפרה של כל חוק או תקנה לרבות, אך מבלי להגביל, הפרה של כל חוקי הפרטיות ותקנות שאליהם אתה כפוף; (ד) הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של פרקטי ו/או צד שלישי כלשהו; (ה) הפרה של כל אחד מהמצגים וההתחייבויות שלך בתנאי השימוש, וכן (ו) כל עניין אחר שעליו אתה אחראי על פי חוק או על פי דין.
פרסומות של צדדים שלישיים וקישורים לאתרים אחרים
המערכת מכילה קישורים לאתרים אחרים (בין היתר של בתי העסק), אשר אינם קשורים או שייכים לפרקטי (להלן: "האתרים האחרים"). פרקטי איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו במערכת יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. פרקטי רשאית למחוק מהמערכת קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. פרקטי אינה אחראית לתקינות האתרים האחרים, ו/או לשימוש באתרים האחרים ואין ולא תהיה לפרקטי אחריות, שליטה או אפשרות פיקוח על התכנים המצויים באתרים האחרים, שירותי תשלומים ו/או על מדיניות הפרטיות של האתרים האחרים. אין בהימצאות הקישורים במערכת משום המלצה של פרקטי לבקר ו/או להשתמש בהם ואינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, אמין, עדכני או מהימן. ביקורך באתרים האחרים הינו לפי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית.

שונות -

על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש במערכת ו/או בשירותים הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר בהסכם זה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין פרקטי או מסמיך אותך לפעול מטעם פרקטי. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש במערכת והיחסים בין הצדדים ותגבר על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. פרקטי רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד - מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. ככל שנצטרך ליצור איתך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.
עדכון אחרון: מאי 2020